An?ee? oae?aa
   Premium Line
   Hardcore-Line
   Special-Line
   Åîïðëéóìüò
   Mammut Line
 
Το καλθι σας περιχει 0 προν(τα)
συνολικς αξας 0,00 ευρ.
 
Χρσιμες πληροφορες
 Τρποι παραγγελας
 Τρποι πληρωμς
 Τρποι αποστολς
 Εγγηση και επιστροφς
 ροι χρσης και συναλλαγν
 
Premium Catalog 2014
 
Hardcode Catalog 2014
 

OMEGA 3


OMEGA 3

Κωδ 512484
ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ
ÏÉ ÙÌÅÃÁ 3 ÊÁØÏÕËÅÓ ÔÏÕ ÌÅËËÏÍÔÏÓ
-          Ìå õøçëÜ, áêüñåóôá ùìÝãá 3 ëéðáñÜ ïîÝá, EPA êáé DHA
-          ÐåñéÝ÷åé õøçëÞò áîßáò ëÜäé óïëïìïý (ðïëõáêüñåóôá ùìÝãá 3 ëéðáñÜ ïîÝá)
-          ÓõóôÞíåôáé éäéáßôåñá ãéá ìéá äéáôñïöÞ ìå ÷áìçëÞ ÷ïëçóôåñüëç
-          150 mg ôùí áãíüôåñùí ùìÝãá 3 ëéðáñþí ïîÝùí áíÜ êÜøïõëá
-          ÅðéðëÝïí, ðåñéÝ÷åé âéôáìßíç Å
 
ÓÕÌÂÏÕËÇ:
ÔÁ ùìÝãá 3 ëéðáñÜ ïîÝá äå ìðïñïýí íá äçìéïõñãçèïýí óôïí ïñãáíéóìü. Áðïññïöüíôáé ìÝóù ìéáò êáôÜëëçëçò äéáôñïöÞò Þ ìå äéáôñïöéêÜ óõìðëçñþìáôá, êÜôé ðïõ åßíáé åõêïëüôåñï êáé öèçíüôåñï.
 

 

ÈÑÅÐÔÉÊÁ ÓÕÓÔÁÔÉÊÁ
  
nutritional valueper 100 gper 3 Kapseln%RDA*
energy 3130 kJ / 748 kcal 65,6 kJ / 15,7 kcal  
protein 12,98 g 0,27 g  
carbonhydrates 7,16 g 0,15 g  
fat 71,60 g 1,50 g  
- thereof omega-3 fatty acids 21,48 g 450 mg  
- thereof EPA 12,89 g 270 mg  
- thereof DHA 8,59 g 180 mg  
Vitamin E (natural) 1,43 g 30,0 mg 300

 

(*) RDA = recommended daily dose in % per 3 capsules

ÓÕÓÔÁÔÉÊÁ

Salmon oil (500 mg), gel (capsule), humectant glycerin, vitamin E (natural).

 

ÄÏÓÏËÏÃÉÁ

Ðñïôåéíüìåíç äïóïëïãßá: 3 êÜøïõëåò/ ìÝñá

 

Aim  

 

Use  

 

Weight – Reduction  

 

2  hours before  workout  

 

Fitness & Endurance  

 

2  hours before  workout

 

 

Power & Muscle Building  

 

2  hours before  & 2 hours after workout  

 

 

ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ

150 capsules / can

 
 

 

VITAMIN B COMPLEX

ÓÕÌÐËÅÃÌÁ ÂÉÔÁÌÉÍÙÍ Â ÂÅËÔÉÙÌÅÍÇ ÁÐÏÑÑÏÖÇÓÇ ÐÑÙÔÅÚÍÇÓ · 300% ôçò óõíéóôþìåíçò çìåñÞóéáò äüóçò ôùí âéôáìéíþí Â1, Â2, Â6 >>

Απ 13,80 €

 

GELENK SUPPORT 2

  ÐÑÏÓÔÁÓÉÁ ÁÑÈÑÙÓÅÙÍ, ÔÅÍÏÍÔÙÍ ÊÁÉ ×ÏÍÄÑÙÍ -  ÐåñéÝ÷åé óçìáíôéêÝò âéôáìßíåò Â, êáèþò åðßóçò êáé íéáóßíç, öïëéêü ïîý >>

Απ 31,20 €

 

MAGNESIUM LIQUID - AMPULES

Èñåðôéêü óõìðëÞñùìá ìáãíÞóéïõ. ÐåñéÝ÷åé 272 mg ìáãíÞóéïõ citrat, áðáñáßôçôåò âéôáìßíåò êáé öïëéêü ïîý. Áíôáðïêñßíåôáé áêüìá êáé >>

Απ 22,20 €

 

MULTI 5000

100% ÂÉÔÁÌÉÍÅÓ ÁÍÁ ÊÁØÏÕËÁ   100% ôçò óõíéóôþìåíçò çìåñÞóéáò äüóçò óå êÜèå êÜøïõëá, ôùí âéôáìßíçò C, íéáóßíçò, âéôáìßíçò E, >>

Απ 13,80 €

 

MAGNESIUM LIQUID - BOTTLE

Èñåðôéêü óõìðëÞñùìá ìáãíÞóéïõ. ÐåñéÝ÷åé 272 mg ìáãíÞóéïõ citrat, áðáñáßôçôåò âéôáìßíåò êáé öïëéêü ïîý. Áíôáðïêñßíåôáé áêüìá êáé >>

Απ 15,60 €

 

CALCIUM MAGNESIUM

ÅÐÉÔÁ×ÕÍÅÉ ÔÏ ÌÅÔÁÂÏËÉÓÌO · ÐñïÜãåé ôïí êáëü ìåôáâïëéóìü · Ìðïñåß íá âïçèÞóåé éäéáßôåñá óôçí ðñüëçøç ôïõ ìõúêïý ðüíïõ · Ðïëý >>

Απ 13,80 €

 

 
Σχεδιασμός και ανάπτυξη ιστοσελίδας  ht-webcreations.comBest Body Nutrition
Λυκαβηττου 70 Κολωνάκι
2130237170
info@bestbodynutrition.gr